Wat is AMP

Accelerated

Mobile

Pages

AMP?

AMP (Ac­ce­le­ra­ted Mo­bi­le Pa­ges) is ont­wik­keld door par­tij­en als Goog­le, Twit­ter en ver­schil­len­de gro­te uit­ge­ve­rij­en. AMP zorgt er­voor dat con­tent ra­zend­snel ge­toond kan wor­den, vrij­wel zon­der laad­tijd.

Zie ook de Blogblog die Laird schreef over AMP. 

Zoeken binnen de kennisbank