Hoe formuleer in KPI's?

Kritieke

Prestatie

Indicatoren

Key Performance Indicators

KPI is de af­kor­ting van Key Per­for­man­ce In­di­ca­tors, in het Ne­der­lands Kri­tie­ke Pres­ta­tie In­di­ca­to­ren. Het zijn va­ri­a­be­len waar­mee de pres­ta­ties van een web­si­teweb­si­te wor­den ge­a­na­ly­seerd. Voor­dat een web­si­te wordt ont­wik­keld, wor­den KPI's op­ge­steld. Pe­ri­o­diek wordt ge­toetst of de KPI's wor­den be­haald. Even­tu­eel kan dan wor­den bij­ge­stuurd of aan­pas­sin­gen aan de web­si­te wor­den uit­ge­voerd.  

Zoeken binnen de kennisbank