Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuws

Informatie

In de appapp Nieuws wor­den al­le nieuws­be­rich­ten van de or­ga­ni­sa­tie ver­za­meld. Door ge­bruik te ma­ken van ca­te­go­rie­ën, kun­nen nieuws­be­rich­ten een­vou­dig wor­den in­ge­deeld Bij­voor­beeld op on­der­werp, af­de­ling of ves­ti­ging. Me­de­wer­kers kun­nen zelf een­vou­dig fil­ters aan­bren­gen in de app, zo­dat zij voor hen re­le­vant nieuws di­rect be­schik­baar heb­ben.

Re­a­ge­ren op nieuws­be­rich­ten

Bij ie­der nieuws­be­richt heb­ben me­de­wer­kers de mo­ge­lijk­heid om te re­a­ge­ren. Dit zorgt voor een ho­ge­re be­trok­ken­heid. De schrij­ver van het be­richt ont­vangt een no­ti­fi­ca­tie wan­neer er een re­ac­ties ge­plaatst is.

Wie mag nieuws plaat­sen

Het in­voe­ren van het nieuws kan di­rect in de app. Je hoeft hier­voor niet naar een apart CMS. Je kan zelf be­pa­len wie de­ze rech­ten mag heb­ben.

Ba­sis­ap­pli­ca­tie

Als je Ca­pi­ca in­tra­netin­tra­net af­neemt, krijg je al­tijd de ba­sis­ap­pli­ca­tie, die be­staat uit een per­soon­lijk dash­board met wid­gets, the­ma's en de appsapps Feed­back & Sup­port, Adres­boek, Nieuws en Durf te vra­gen.

Plaats je be­richt op in­tra­net én op de web­si­te

Wil je het nieuws­be­richt ook op de web­si­teweb­si­te pu­bli­ce­ren? Dat kan! Voor pu­bli­ca­tie kun je de tekst in­dien no­dig nog iets aan­pas­sen. 

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

nieuws.jpg