Laat medewerkers bloggen om zo kennis te delen

Blog

Kennis

Een blog op in­tra­netin­tra­net geeft me­de­wer­kers een beeld van de ma­nier waar­op col­le­ga's hun werk doen en be­le­ven. Me­de­wer­ker kun­nen hun me­ning ge­ven over on­der­wer­pen en met el­kaar dis­cus­si­ë­ren door te re­a­ge­ren op een blog.

De (hoofd)re­dac­teur

Mag ie­der­een een blog star­ten en heeft een blog een maxi­ma­le leng­te? Dit zijn vra­gen die tij­dens de im­ple­men­ta­tie aan de or­de ko­men. Af­han­ke­lijk van de rech­ten die een me­de­wer­ker heeft, kan hij of zij blogs be­he­ren. De blog­hoofd­re­dac­teur heeft de meest uit­ge­brei­de rech­ten. Hij of zij kan blogs toe­voe­gen (ook voor an­de­re me­de­wer­kers). De blog­hoofd­re­dac­teur kan ook blogs wij­zi­gen of ver­wij­de­ren. De blogre­dac­teur kan ei­gen blogs toe­voe­gen, wij­zi­gen of ver­wij­de­ren.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

ken­nis de­len.jpg