Met een ticketsysteem worden meldingen efficiënt afgehandeld

E-mail opvolging

Samenwerken

Veel or­ga­ni­sa­ties heb­ben een cen­tra­le mail­box, bij­voor­beeld een in­fo e-mail­adres waar­op di­ver­se vra­gen bin­nen kun­nen ko­men of een e-mail­adres voor bij­voor­beeld help­desk vra­gen. Om die vra­gen op een klant­vrien­de­lij­ke ma­nier af te han­de­len kan de appapp E-mail­op­vol­ging uit­komst bie­den.

Toe­wij­zen van vra­gen

Via de app kun­nen vra­gen of op­mer­kin­gen per e-mail au­to­ma­tisch wor­den bin­nen­ge­haald of bij een te­le­foon­ge­sprek hand­ma­tig door een me­de­wer­ker wor­den toe­ge­voegd. Me­de­wer­kers kun­nen een e-mail be­kij­ken en er di­rect voor kie­zen of zij de­ze zelf op­los­sen of toe­wij­zen aan ie­mand an­ders.

Bin­nen hoe­veel tijd ant­woor­den?

Stel in bin­nen hoe­veel tijd een vraag be­ant­woord moet zijn. Voor de op­vol­ging van de e-mails wor­den re­min­ders ge­stuurd naar de be­trok­ken me­de­wer­kers. Wan­neer de e-mail is af­ge­han­deld, wordt de­ze af­ge­slo­ten en cen­traal in de app ge­ar­chi­veerd.

Han­dig da­ta­ba­se

Vra­gen en ant­woor­den kun­nen een­vou­dig op­ge­zocht wor­den, zo­dat een vol­gen­de keer de vraag di­rect be­ant­woord kan wor­den zon­der na­vraag te doen.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.