Wat is een CMS?

Con­tent Ma­na­ge­ment Sy­s­tem (af­ge­kort: CMS) is een sys­teem waar­mee je de con­tent van een web­si­te kunt be­he­ren. Dit doe je in het al­ge­meen door in te log­gen op een be­heer­ders ge­deel­te. Daar kan je  nieu­we items aan­ma­ken of ou­de items wij­zi­gen/ver­wij­de­ren. 

Zoeken binnen de kennisbank