Capica Intranet heb je al vanaf 12.500 euro

vaste

prijs

transparant

Past Ca­pi­ca In­tra­net bij jouw or­ga­ni­sa­tie? Wij bie­den Ca­pi­ca in­tra­net aan met 'ba­sis' apps voor één aan­trek­ke­lij­ke prijs. Heb je an­de­re func­ti­o­na­li­tei­ten no­dig? Ook dat kan. Ons in­tra­net is ont­wik­keld om mee te be­we­gen met jouw or­ga­ni­sa­tie. Vraag dus ge­rust een of­fer­te aan met daar­in jouw wen­sen en be­hoef­ten.

WAT KRIJG JE?

Een nieu­we di­gi­ta­le werk­plekdi­gi­ta­le werk­plek, een adop­tie­planadop­tie­plan en de bes­te ser­vi­ce. Wij le­ve­ren Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net in je ei­gen huis­stijl en met stan­daard func­ti­o­na­li­tei­ten, zo­als een adres­boek, feed­back & sup­port, nieuws en durf te vra­gen. 

Di­rect van­af de start schrij­ven we een adop­tie­plan. Zo be­trek je al­le me­de­wer­kers bij het in­tra­net. En bij ons krijg je ook nog eens de bes­te ser­vi­ce; wij be­ge­lei­den je tot drie maan­den na li­ve­gang. Wij be­grij­pen dat el­ke or­ga­ni­sa­tie an­ders is. Daar­om ma­ken wij ook een in­tra­net naar wens. Neem con­tact op voor de mo­ge­lijk­he­den van soft­wa­re op maat.

 

Wil je ook meer doen in minder tijd?