Capica Intranet heb je al vanaf 7.500 euro

vaste

prijs

transparant

Ons prijs­be­leid

Bij Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net be­taal je niet per ge­brui­ker. We han­te­ren éé­n­ma­lig een vas­te aan­schaf­prijs voor de ba­sis­ap­pli­ca­tie en de even­tu­e­le aan­vul­len­de apps. Je weet daar­door pre­cies waar je de ko­men­de ja­ren aan toe bent. Groeit je or­ga­ni­sa­tie? Dan heeft dit ver­der geen ge­vol­gen. Wel zo trans­pa­rant dus. 

Wat krijg je?

Wij le­ve­ren Ca­pi­ca In­tra­net in je ei­gen huis­stijl en met stan­daard func­ti­o­na­li­tei­ten, zo­als een adres­boek, feed­back & sup­port, nieuws en durf te vra­gen. Dit vul­len we aan met func­ti­o­na­li­tei­ten die pas­sen bij jouw or­ga­ni­sa­tie. We ont­wik­ke­len ook func­ti­o­na­li­tei­ten op maat en kop­pe­len ons in­tra­net aan voor jul­lie be­lang­rij­ke sys­te­men.

Prijslijst opvragen


Wil je een vrijblijvende prijslijst ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.
Wil je liever een maatwerk offerte? Bel dan met (010) 425 50 75 of mail naar info at capica dot nl

Wil je ook meer doen in minder tijd?