Wat is een avatar?

Een ava­tar is een klei­ne af­beel­ding, meest­al tus­sen de 48x48 en 150x150 pixels groot, die als ge­brui­kers­af­beel­ding op com­pu­ter­fo­rums op het In­ter­net of op chat­pro­gram­ma's als Win­dows Li­ve Mes­sen­ger ge­bruikt wordt. Ava­tars staan meest­al naast of on­der de nick­na­me van een lid. Een ava­tar is dan de ver­schij­nings­vorm van de per­soon van vlees en bloed in de vir­tu­e­le we­reld of fan­ta­sie­we­reld.  

Zoeken binnen de kennisbank