Capica intranet, één digitale werkplek

Digitale werkplek

Flexibel

Zie het Ca­pi­ca In­tra­net als jouw di­gi­ta­le kan­toor. Eén werk­plek waar me­de­wer­kers al­les vin­den wat zij no­dig heb­ben om hun werk goed uit te voe­ren. Ons so­ci­aal in­tra­net on­der­steunt niet al­leen pri­mai­re en se­cun­dai­re be­drijfs­pro­ces­sen, het is de di­gi­ta­le werk­plek waar me­de­wer­kers hun dag be­gin­nen.

Op het Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net wer­ken col­le­ga's met el­kaar sa­men, de­len ze hun ken­nis, wer­ken ze aan ge­za­men­lij­ke do­cu­men­ten en ver­tel­len ze over hun week­end. Het maakt wer­ken niet al­leen pro­duc­tie­ver, maar ook nog eens leu­ker.

Ei­gen huis­stijlhuis­stijl

Over de vorm­ge­ving van Ca­pi­ca In­tra­net is goed na­ge­dacht. Het is een­vou­dig, mak­ke­lijk te be­grij­pen en her­ken­baar, want we pas­sen de kleu­ren aan aan jul­lie huis­stijl.

Ei­gen start­scherm

Na­den­ken over de me­nu­s­truc­tuur hoeft niet. Me­de­wer­kers krij­gen een ei­gen start­scherm. Dit scherm rich­ten zij naar ei­gen wens in. Zo kie­zen zij al­leen de mo­du­les die pas­sen bij hun werk­zaam­he­den, zo­als een agen­da, blog of pro­ject­groep. Leuk de­tail: me­de­wer­kers ma­ken hun start­scherm ex­tra per­soon­lijk met een ei­gen fo­to op de ach­ter­grond.