Online samenwerken en kennis delen

Community

Samenwerken

Sa­men­wer­ken en ken­nis de­len wordt steeds be­lang­rij­ker. Het in­tra­netin­tra­net speelt hier­in een be­lang­rij­ke rol. Bin­nen Ca­pi­ca in­tra­net kan dat bij­voor­beeld via de appapp 'Com­mu­ni­ty'. Bin­nen de­ze app kan in­for­ma­tie over een spe­ci­fiek on­der­werp of the­ma ge­deeld wor­den. Het kan gaan om een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, trends, vak­ken­nis en ga zo maar door. Ie­de­re me­de­wer­ker kan een open of be­slo­ten com­mu­ni­tycom­mu­ni­ty star­ten.

De­len en re­a­ge­ren

En­ke­le toe­pas­sin­gen bin­nen de app Com­mu­ni­ty zijn:

  • Plaat­sen van mi­cro­blogs
  • Li­ken van en re­a­ge­ren op be­rich­ten van het mi­cro­blog
  • Ge­re­la­teer­de links en do­cu­men­ten plaat­sen
  • Fo­to-al­bum aan­ma­ken
  • Le­den of vol­gers van de com­mu­ni­ty ont­van­gen up­da­tes van ge­plaatste be­rich­ten

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Func­ti­o­na­li­tei­tenKlik dan hier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

com­mu­ni­ty.jpg

Gerelateerd