Online samenwerken leidt tot betere resultaten

Samenwerken

eenvoudig

Je her­kent het vast: in een or­ga­ni­sa­tie werkt ie­der­een van­uit zijn ei­gen af­de­ling. Hoe gro­ter de or­ga­ni­sa­tie, hoe min­der mak­ke­lijk je al je col­le­ga's be­reikt. Ca­pi­ca In­tra­net slaat brug­gen tus­sen ver­schil­len­de teams en af­de­lin­gen. Ons so­ci­aal in­tra­net zorgt er­voor dat col­le­ga's el­kaar ge­mak­ke­lijk kun­nen vin­den om sa­men te wer­ken aan ta­ken. On­af­han­ke­lijk van tijd en plaats.

Wij heb­ben di­ver­se ba­sis­mo­du­les ont­wik­keld om be­ter sa­men te wer­ken, maar wij bou­wen net zo lief mo­du­lesmo­du­les op maat. Spe­ci­aal voor jul­lie or­ga­ni­sa­tie. De­ze mo­du­les hier­on­der ma­ken sa­men­wer­kensa­men­wer­ken mak­ke­lij­ker. 

PRO­JECT­GROE­PEN

In een di­gi­ta­le pro­ject­groep werk je in­ten­sief met el­kaar sa­men. Maak open groe­pen aan of kies voor een be­slo­ten of ver­trou­we­lij­ke groep. In een pro­ject­groep kun je:

  • Pro­ject­ta­ken plan­nen en no­ti­ties ma­ken;
  • Com­mu­ni­ce­ren over de voort­gang;
  • Do­cu­men­ten kop­pe­len en ver­nieu­wen;
  • Re­le­van­te in­for­ma­tie met el­kaar de­len, zo­als links, tags, af­beel­din­gen en nieuws­be­rich­ten.

Werk je met ex­ter­nen sa­men? Je kunt do­cu­men­ten de­len met men­sen bui­ten het pro­ject­team. Al­leen een e-mail­adres is hier­voor vol­doen­de.

COM­MU­NI­TY

Wil je los van een pro­ject met je col­le­ga's in con­tact ko­men? Maak een com­mu­ni­tycom­mu­ni­ty aan. Ie­de­re me­de­wer­ker kan zelf een open of be­slo­ten com­mu­ni­ty op­zet­ten voor zijn of haar in­te­res­ses. Bij­voor­beeld over trends, vak­ken­nis of wet­ge­ving. Bin­nen een com­mu­ni­ty kun je:

  • Chat­ten in een ti­me­li­ne;
  • Re­a­ge­ren op el­kaars be­rich­ten;
  • Do­cu­men­ten of links plaat­sen;
  • Fo­to's en vi­deo's toe­voe­gen.

De vol­gers en le­den van een com­mu­ni­ty blij­ven op de hoog­te via een no­ti­fi­ca­tie.