Wat is scrum?

Met scrum ont­wik­kel je soft­wa­re in kor­te sprints. De op­dracht­ge­ver en de -ne­mer wer­ken sa­men in een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re team. De sprints heb­ben een vas­te leng­te van 1 tot 4 we­ken. Ge­za­men­lijk wordt de­ze pe­ri­o­de be­paald. Door in sprints met el­kaar sa­men te wer­ken, kun je in­spe­len op ver­an­de­ren­de om­stan­dig­he­den en kun je dus snel bij­stu­ren. Het ma­na­gen van het pro­ject ver­loopt hier­door soe­pe­ler en de kos­ten blij­ven be­perkt.

Zoeken binnen de kennisbank