Wat is Ajax?

Be­grip voor het ont­werp van in­ter­ac­tie­ve web­si­tes waar­in asyn­chroon ge­vraag­de ge­ge­vens van de web­ser­ver kan wor­den op­ge­haald. Der­ge­lij­ke pa­gi­na's hoe­ven niet in zijn ge­heel ver­verst te wor­den. De term is be­dacht door Jes­se Ja­mes Gar­rett op 18 fe­bru­a­ri 2005. Goog­le (be­kend voor­beeld is Goog­le Earth) en Ama­zon ma­ken ge­bruik van Ajax.  

Zoeken binnen de kennisbank