'Project: in 10 weken van kick-off naar resultaatgerichte website'

 

Projectaanpak

Onze werkwijze

Je wilt een nieu­we web­si­te la­ten ma­ken. Eén waar­mee jij je doe­len be­haalt. Maar waar be­gin je? En hoe kom je aan die stip op de ho­ri­zon? Wij ne­men je in 10 we­ken mee van kick-off naar re­sul­taat­ge­rich­te web­si­te.

Kickoff

Tij­dens de­ze ken­nis­ma­king luis­te­ren we naar jul­lie wen­sen en idee­ën. We in­ven­ta­ri­se­ren de mo­ge­lijk­he­den van on­li­ne mar­ke­ting, fo­to­gra­fie, vi­deo en het schrij­ven van zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke tek­sten.

Planning

Na­tuur­lijk wil je dat jouw web­si­te zo snel mo­ge­lijk on­li­ne staat. Bij ons is de ge­mid­del­de door­loop­tijd 10 we­ken. Na de kick-off be­pa­len we sa­men de dead­line en ver­de­len we het pro­ject in be­hap­ba­re sprints.

Strategie

Wat wil­len jul­lie met de web­si­te be­rei­ken? Wie is je doel­groep en wat zoe­ken zij op jul­lie web­si­te? De ant­woor­den op de­ze vra­gen vor­men de ba­sis van jul­lie on­li­ne stra­te­gie, net als het sor­te­ren van con­tent en het op­stel­len van de si­te­map.

Design

On­ze web­de­sig­ners dui­ken in de be­le­vings­we­reld van jul­lie doel­groep. Het de­sign dat hier­uit voort­komt ademt jul­lie iden­ti­teit, is ge­bruiks­vrien­de­lijk en res­pon­si­ve.

Techniek & Ontwikkeling

Web­si­tes bou­wen we in ons ei­gen Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS op ba­sis van mo­du­les. We bou­wen al­leen de on­der­de­len die je no­dig hebt, geen over­bo­di­ge poes­pas dus.

Trainen en testen

Na ie­de­re sprint le­ve­ren we een on­der­deel van de web­si­te op en leg­gen we uit hoe jij ver­der kunt met de con­tent. Ein­de­lijk zie je het re­sul­taat. Klik er­door­heen en er­vaar.

Content invoeren

Werkt al­les zo­als jij wilt, dan kun jij de web­si­te gaan vul­len met al­le con­tent. Denk ook aan de SEO-ti­tels en -om­schrij­vin­gen.

Support & optimalisatie

Het is zo ver. Je web­si­te staat li­ve. Su­per­leuk! Dit is de eer­ste stap naar meer di­gi­taal suc­ces. Om je web­si­te suc­ces­vol te hou­den, krijg je na li­ve­gang een vas­te suc­ces­ma­na­ger die je de laat­ste trends door­speelt op di­gi­taal ge­bied.

Website live in
10 weken