AMP: Accelerated Mobile Pages

Online trends

Heb je de term AMP al eens in je mo­bie­le zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le voor­bij zien ko­men? In de­ze blog ver­telt Laird je meer over de­ze tech­niek.

Laird 25-01-2017 Contact

Beeld: AMP Pro­ject


AMP (Ac­ce­le­ra­ted Mo­bi­le Pa­ges) is ont­wik­keld door par­tij­en als Goog­le, Twit­ter en ver­schil­len­de gro­te uit­ge­ve­rij­en. AMP zorgt er­voor dat con­tentcon­tent ra­zend­snel ge­toond kan wor­den, vrij­wel zon­der laad­tijd. Voor ge­brui­kers na­tuur­lijk een goe­de ont­wik­ke­ling.

Hoe het werkt? Goog­leGoog­le is in staat om al­leen de meest be­lang­rij­ke con­tent van een AMP pa­gi­na te se­lec­te­ren door de­ze te 's­can­nen'. De ge­brui­ker ziet uit­ein­de­lijk al­leen de re­sul­ta­ten die Goog­le ge­se­lec­teerd heeft in de scan. Het re­sul­taat? Geen over­bo­di­ge con­tent die ge­la­den wordt en dus een su­per­snel re­sul­taat!

AMP wordt op dit mo­ment voor­al in­ge­zet door web­si­tesweb­si­tes die gro­te hoe­veel­he­den con­tent pro­du­ce­ren, bij­voor­beeld nieuws­si­tes. Maar ook blog­gers ma­ken er steeds meer ge­bruik van.

De toe­komst van AMP

Ik ver­wacht dat AMP in de na­bije toe­komst voor veel meer web­si­tes re­le­vant gaat wor­den, ze­ker voor be­drij­ven die fors in­zet­ten op con­tent mar­ke­ting. Wat ove­ri­gens wel een na­deel kan zijn, is dat de con­ver­sie­mo­ge­lijk­he­den be­perkt zijn. Voor een be­zoe­ker van 'jouw' AMP-pa­gi­na lijkt het wel­licht op hij of zij op je web­si­teweb­si­te aan­we­zig is, dat is ech­ter niet het ge­val.

Of het voor or­ga­ni­sa­ties wel of juist niet re­le­vant is, hangt dus ook af van je doel­stel­lin­gen en het be­lang van con­ver­sie op je web­si­te. Maar ook de­ze tech­niektech­niek wordt voort­du­rend door­ont­wik­keld, dus AMP is ze­ker iets om in de ga­ten te hou­den.

Na­tuur­lijk gaan we bij Ca­pi­ca graag met je in ge­sprek over de kan­sen die AMP biedt.

*

Aan welke straat is Capica gevestigd? (antwoord in kleine letters)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?