Het delen van kennis begint met vragen stellen

Durf te vragen

Sociaal

Je hebt het vast wel eens voor­bij zien ko­men op so­ci­al me­dia: #durf­te­vra­gen. Een ef­fec­tie­ve ma­nier om snel een ant­woord te krij­gen op een vraag door ac­tief je net­werk in te zet­ten. Dat past na­tuur­lijk ook uit­ste­kend bin­nen het in­tra­netin­tra­net. De appapp Durf te vra­gen bie­den we dan ook stan­daard aan.

Laag­drem­pe­lig

We zijn in de prak­tijk dat de app Durf te vra­gen vaak al snel om­armd wordt. Het is een he­le laag­drem­pe­li­ge ma­nier om met el­kaar in con­tact te ko­men. Het stel­len van een vraag is heel een­vou­dig en zo­wel de vra­gen als de ant­woor­den die van­uit ge­brui­kers wor­den ge­ge­ven zijn voor ie­der­een zicht­baar.

Bo­ven­dien is het een goe­de ma­nier om men­sen met el­kaar in ver­bin­ding te bren­gen. Want je re­a­geert niet al­leen op vra­gen van je di­rec­te col­le­ga’s, je ziet ook wel­ke vra­gen er ge­steld wor­den van­uit an­de­re af­de­lin­gen of lo­ca­ties.

Ba­sis­ap­pli­ca­tie

Als je Ca­pi­ca in­tra­net af­neemt, krijg je al­tijd de ba­sis­ap­pli­ca­tie, die be­staat uit een per­soon­lijk dash­board met wid­gets, the­ma's en de appsapps Feed­back & Sup­port, Adres­boek, Nieuws en Durf te vra­gen.

Durf te vragen

Heeft iemand ervaring met Prezi?
 • Administratie
 • ICT
 • Kantoorzaken
 • Offertes
 • Vormgeving

Heeft iemand ervaring met Prezi?

 • Bewerk
 • Vraag afsluiten
 • Verwijder vraag

Danny Brouwer

 • 18/09/2018
 • 1 reactie

Wat is PHP en hoe gebruik je het?

 • Bewerk
 • Vraag afsluiten
 • Verwijder vraag

Jolanda van Efferen

 • 18/09/2018
 • 1 reactie

Wat is het verschil tussen HTTP en HTTPS?

 • Bewerk
 • Vraag afsluiten
 • Verwijder vraag

Marien den Besten

 • 16/09/2018
 • 1 reactie

Hoe werk je met sprints en waarom?

 • Bewerk
 • Vraag afsluiten
 • Verwijder vraag

Dennie van der Starre

 • 13/09/2018
 • 1 reactie

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.