Hoe kunnen we je helpen?

Support

service

Bij ons geen tic­kets of wacht­mu­ziek. Je krijgt ge­woon een me­de­wer­kers aan de lijn die je di­rect ver­der helpt. Lukt dat niet of is het meer uit­zoek­werk, dan plan­nen we jouw vraag­stuk zo snel mo­ge­lijk in.

Suc­ces­ma­na­ger

Een so­ci­aal in­tra­netso­ci­aal in­tra­net is geen sta­tisch pro­duct. De wen­sen en be­hoef­ten van me­de­wer­kers in je or­ga­ni­sa­tie ver­an­de­ren. On­ze suc­ces­ma­na­ger laat re­gel­ma­tig van zich ho­ren en houd je op de hoog­te van de laat­ste trends op het ge­bied van in­tra­netin­tra­net. Ook be­kijkt hij hoe jul­lie het in­tra­net ver­der kun­nen op­ti­ma­li­se­ren.

SLA af­spra­ken

Bij de start van een pro­ject spre­ken we een Ser­vi­ce Le­vel Agree­ment (SLA) met je af. Dit zijn hel­de­re af­spra­ken, zo­dat ie­der­een weet waar hij aan toe is.