Stroomlijn alle informatie op één digitale werkplek

Informeren

efficiënt

Op het Ca­pi­ca In­tra­net stroom­lijn je de in­for­ma­tie­voor­zie­ning. Dit maakt het voor me­de­wer­kers mak­ke­lij­ker om goed hun werk uit te voe­ren. Al­le be­lang­rij­ke do­cu­men­ten, zo­als pro­to­col­len, pro­ce­du­res, ver­sla­gen, of­fer­tes en ma­na­ge­ment­in­for­ma­tie, zijn al­tijd toe­gan­ke­lijk voor ie­der­een.

Je kunt op het in­tra­netin­tra­net sa­men­wer­kensa­men­wer­ken in een ge­za­men­lij­ke agen­da, adres­ge­ge­vens in­zien van klan­ten of col­le­ga's of in één keer nieuws ver­sprei­den. De­ze mo­du­les lei­den tot meer pro­duc­ti­vi­teit.

Nieuws

Cor­po­ra­te nieuws, spe­ci­fiek af­de­lings­nieuws, nieuws per ves­ti­ging. Me­de­wer­kers le­zen het hier. Al­les? Als zij dat wil­len wel. En an­ders al­leen de ca­te­go­rie­ën die zij het mees­te re­le­vant vin­den.

Rech­ten en rol­len

Met de flexi­be­le rech­ten­struc­tuur be­paal jij wie bij wel­ke in­for­ma­tie kan en wat de rech­ten zijn van ge­brui­kers­groe­pen. Stel bij­voor­beeld in dat een re­dac­teur zelf ar­ti­ke­len plaatst, be­werkt en ver­wij­dert of be­paal dat een hoofd­re­dac­teur na­mens ie­mand an­ders een ar­ti­kel kan plaat­sen. Bij Ca­pi­ca In­tra­net re­gel je de rol­len voor de­ze re­dac­teu­ren per app.

Pu­bli­ce­ren zo­dra jij klaar bent

Sla het ar­ti­kel of be­leids­stuk op als con­cept en werk la­ter ver­der. Ook een ge­pu­bli­ceerd ar­ti­kel be­werk je zon­der dat je de­ze di­rect wij­zigt. Pas als je klaar bent over­schrijf je het ge­pu­bli­ceer­de ar­ti­kel.

Adres­boek

In gro­te or­ga­ni­sa­ties ken je lang niet ie­der­een. Het adres­boek biedt uit­komst. Je ziet wel­ke er­va­ring, ken­nis en ex­per­ti­se je col­le­ga's heb­ben en leest meer over hun pro­jec­ten en in­te­res­ses. Zo scha­kel je snel met de juis­te men­sen. Wil je we­ten of een col­le­ga be­schik­baar is? Als je bent in­ge­logd op Ca­pi­ca In­tra­net ver­an­dert je sta­tus in on­li­ne.

Fo­to­ga­le­rij

Feest­je, ver­jaar­dag of be­drijfs­uit­je? Deel bij­zon­de­re mo­men­ten met el­kaar: fo­to's van een team­ses­sie tot een kwar­taal­cij­fer­pre­sen­ta­tie.

Me­ga­foon

Som­mi­ge be­rich­ten zijn be­lang­rij­ker dan an­de­ren. De­ze be­rich­ten deel je in de me­ga­foon. Col­le­ga's krij­gen een pop-up met jouw be­richt. Han­dig bij­voor­beeld voor een aan­staan­de brand­alar­m­oe­fe­ning.

Agen­da

Een be­drijfs­bor­rel, me­de­wer­kers­bij­een­komst of an­de­re be­lang­rij­ke be­drijfs­ac­ti­vi­teit staan in de agen­da op het so­ci­aal in­tra­net. Ook aan­ko­men­de ver­jaar­da­gen van col­le­ga's zijn hier te vin­den. Eve­ne­men­ten kop­pe­len aan de Out­look­agen­da kan ook.