Foto's....om in te lijsten

Fotogalerij

Informatie

Beel­den zeg­gen (vaak) meer dan woor­den. In de fo­to­ga­le­rij deel je de bij­zon­de­re be­drijfs­mo­men­ten met el­kaar. Van team­ses­sie tot kwar­taal­cij­fer­pre­sen­ta­tie.

Wie mag wat zien?

Het is ook mo­ge­lijk om fo­to's in be­slo­ten groe­pen te de­len. Dit stel je een­vou­dig in bij het plaat­sen van de fo­to's.

Re­a­ge­ren op fo­to's

Sa­men nog eens te­rug­kij­ken op dat dat leu­ke team­uit­je? Bij ie­de­re fo­to heb­ben me­de­wer­kers de mo­ge­lijk­heid om te re­a­ge­ren.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

fo­to­ga­le­rij.jpg