Wat is een account?

account

provider

abonnement

Een ac­count is een abon­ne­ment bij een pro­vi­der om toe­gang te krij­gen tot het in­ter­net. Maar het kan ook be­te­ke­nen: een ver­za­me­ling ge­ge­vens die be­paalt tot wel­ke be­stan­den en map­pen een com­pu­ter­ge­brui­ker toe­gang heeft.

Zoeken binnen de kennisbank