Deel je mooiste projecten met je collega's

Portfolio

Informatie

De Port­fo­lio appapp is een ap­pli­ca­tie die het port­fo­lio over­zich­te­lijk weer­geeft en ge­brui­kers de mo­ge­lijk­heid geeft om het to­ta­le port­fo­lio te be­kij­ken. Te­vens is een kop­pe­ling ge­maakt met de Adres­boek app. Dank­zij de­ze kop­pe­ling kun­nen ge­brui­kers de be­trok­ken me­de­wer­kers be­kij­ken. 

De Port­fo­lio app be­staat uit drie ver­schil­len­de soor­ten pa­gi­na's, na­me­lijk: De start­pa­gi­na, de zoek­pa­gi­na en de pro­ject­pa­gi­na. Aan de hand de­ze drie ver­schil­len­de soor­ten pa­gi­na's kun­nen ge­brui­kers door het port­fo­lio na­vi­ge­ren en meer in­for­ma­tie vin­den over de pro­jec­ten.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

port­fo­lio.jpg

 

×