Wat is SPSS?

SPSS is een sta­tis­tisch com­pu­ter­pro­gram­ma  en voor­heen te­vens de naam van het be­drijf dat dit op de markt bracht. Sinds me­dio 2009 is de on­der­ne­ming ei­gen­dom van IBM. Het pro­gram­ma SPSS (oor­spron­ke­lijk Sta­tis­ti­cal Pack­a­ge for the So­ci­al Sci­en­ces) wordt ge­bruikt voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den in met na­me de so­ci­a­le we­ten­schap­pen.

Zoeken binnen de kennisbank