Omdat je de juiste collega's snel wil bereiken

Adresboek

Informatie

Col­le­ga's wil je snel en mak­ke­lijk kun­nen be­rei­ken. Daar­om is een up-to-da­te adres­boek on­mis­baar. Me­de­wer­kers vul­len zelf een­vou­dig het pro­fiel aan met ex­tra in­for­ma­tie. Wat zijn bij­voor­beeld hun ex­per­ti­se­ge­bie­den? Met wel­ke pro­jec­ten zijn ze be­zig? Zo weet je pre­cies wel­ke col­le­ga je no­dig hebt als je op zoek bent naar een ex­pert.

Zien wel­ke col­le­ga's be­schik­baar zijn

Zo­dra een me­de­wer­ker in­logt, zie je dat hij of zij on­li­ne is. Han­dig, want zo zie je ook wie er be­schik­baar is.

Ba­sis­ap­pli­ca­tie

Het adres­boek is één van de ba­sis­ap­pli­ca­ties van het in­tra­netin­tra­net van Ca­pi­ca. Een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties Func­ti­o­na­li­tei­tenvind je hier.

adres­boek.jpg

 

Gerelateerd