Ben jij onze

nieuwe

online bedenker?

Vacatures

Wij ver­ta­len on­li­ne wen­sen naar tech­niek. Met een be­vlo­gen team van ex­perts wer­ken we da­ge­lijks aan de bes­te on­li­ne op­los­sin­gen.

Bin­nen ons team ben jij ex­pert op jouw vak­ge­bied. Aan ti­tels op vi­si­te­kaart­jes doen we niet. Jij cre­ëert je ei­gen func­tie en je krijgt daar­toe al­le ruim­te en ver­ant­woor­de­lijk­heid. We ver­wach­ten dat jij je ex­per­ti­se ge­bruikt om sa­men met het team een top­pro­ject op te le­ve­ren.

Ben jij in­no­va­tief, heb je een pas­sie voor in­ter­net en zet jij je graag voor 100 pro­cent in? We groei­en hard en zijn op zoek naar en­thou­si­as­te on­li­ne be­den­kers. Be­kijk hier wel­ke su­per­hel­den wij zoe­ken. Staat je func­tie er niet tus­sen, maar deel jij wel on­ze pas­sie voor on­li­ne? Over­tuig ons met een open sol­li­ci­ta­tie.

Wij zoeken een Me­dior PHP Spe­ci­a­list On­li­ne be­den­ker ge­zocht!

Als me­dior PHP de­vel­o­per bij Ca­pi­ca On­li­ne be­den­kers, werk je in team­ver­band aan de meest uit­da­gen­de vraag­stuk­ken. Je past de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen bin­nen je vak­ge­bied toe om ons ei­gen Fra­me­work, de mo­tor ach­ter al on­ze pro­duc­ten, naar een nog ho­ger ni­veau te til­len.

Lees meer over Medior PHP Specialist
Wij zoeken een Se­ni­or PHP spe­ci­a­list Kom jij ons team ver­ster­ken?

Als se­ni­or PHP de­vel­o­per bij Ca­pi­ca On­li­ne be­den­kers, werk je in team­ver­band aan de meest uit­da­gen­de vraag­stuk­ken. Je past de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen bin­nen je vak­ge­bied toe om ons ei­gen fra­me­work, de mo­tor ach­ter al on­ze pro­duc­ten, naar een nog ho­ger ni­veau te til­len. Je past de juis­te De­sign Pat­terns en Co­ding Standards toe om je co­de lees­baar en on­der­houd­baar te ma­ken. 

Lees meer over Senior PHP specialist

Benieuwd naar wie wij zijn?

dit zijn

wij

Vacatures