Ben jij onze

nieuwe

online bedenker?

Vacatures

Wij ver­ta­len on­li­ne wen­sen naar tech­niek. Met een be­vlo­gen team van ex­perts wer­ken we da­ge­lijks aan de bes­te on­li­ne op­los­sin­gen.

Bin­nen ons team ben jij ex­pert op jouw vak­ge­bied. Aan ti­tels op vi­si­te­kaart­jes doen we niet. Jij cre­ëert je ei­gen func­tie en je krijgt daar­toe al­le ruim­te en ver­ant­woor­de­lijk­heid. We ver­wach­ten dat jij je ex­per­ti­se ge­bruikt om sa­men met het team een top­pro­ject op te le­ve­ren.

Ben jij in­no­va­tief, heb je een pas­sie voor in­ter­net en zet jij je graag voor 100 pro­cent in? We groei­en hard en zijn op zoek naar en­thou­si­as­te on­li­ne be­den­kers. Be­kijk hier wel­ke su­per­hel­den wij zoe­ken. Staat je func­tie er niet tus­sen, maar deel jij wel on­ze pas­sie voor on­li­ne? Over­tuig ons met een open sol­li­ci­ta­tie.

Wij zoeken een Back-end (PHP) de­vel­o­per Kom jij ons team ver­ster­ken?

Als er­va­ren back-end de­vel­o­per word je en­thou­si­ast van het be­den­ken van in­no­ve­ren­de op­los­sin­gen en tech­ni­sche uit­da­gin­gen. Je past de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen bin­nen je vak­ge­bied toe om de func­ti­o­na­li­tei­ten, vorm­ge­ving en ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid van on­ze soft­wa­re te ver­be­te­ren. 

Lees meer over Back-end (PHP) developer
Wij zoeken een Ju­ni­or Pro­ject­ma­na­ger Is geen vraag te gek voor jou?

Is geen vraag je te gek en bouw je graag  met col­le­ga's aan een mooi eind­pro­duct? Heb je tech­ni­sche ken­nis of aan­toon­ba­re af­fi­ni­teit met bij­voor­beeld web­de­sign maar wil je ook veel klant­con­tact?  Dan is dit de baan voor jou! 

Lees meer over Junior Projectmanager
Wij zoeken een Con­sul­tant So­ci­aal In­tra­net Ben jij dé ad­vies­part­ner voor on­ze klant?

Krijg jij ener­gie bij het zien van kan­sen en zet jij de­ze graag om in een plan? Dan is de­ze uit­da­gen­de baan op het snij­vlak van Com­mu­ni­ca­tie, HRM en ad­vies echt iets voor jou.

Lees meer over Consultant Sociaal Intranet

Benieuwd naar wie wij zijn?

dit zijn

wij

Vacatures