Ben jij onze

nieuwe

online bedenker?

Vacatures

Wij ver­ta­len on­li­ne wen­sen naar tech­niek. Met een be­vlo­gen team van ex­perts wer­ken we da­ge­lijks aan de bes­te on­li­ne op­los­sin­gen.

Bin­nen ons team ben jij ex­pert op jouw vak­ge­bied. Aan ti­tels op vi­si­te­kaart­jes doen we niet. Jij cre­ëert je ei­gen func­tie en je krijgt daar­toe al­le ruim­te en ver­ant­woor­de­lijk­heid. We ver­wach­ten dat jij je ex­per­ti­se ge­bruikt om sa­men met het team een top­pro­ject op te le­ve­ren.

Ben jij in­no­va­tief, heb je een pas­sie voor in­ter­net en zet jij je graag voor 100 pro­cent in? We groei­en hard en zijn op zoek naar en­thou­si­as­te on­li­ne be­den­kers. Be­kijk hier wel­ke su­per­hel­den wij zoe­ken. Staat je func­tie er niet tus­sen, maar deel jij wel on­ze pas­sie voor on­li­ne? Over­tuig ons met een open sol­li­ci­ta­tie.

Wij zoeken een PHP web­de­vel­o­per Zie jij het in­ter­net als speel­tuin?

Je werkt als PHP web­de­vel­o­per in een team sa­men aan de ont­wik­ke­ling van uit­een­lo­pen­de web­si­tes voor on­ze klan­ten. Je laat je in­spi­re­ren door de laat­ste trends en met al­les wat je ont­wik­kelt, houd je de wer­king en de ge­brui­ker­s­er­va­ring scherp in de ga­ten. Je draait je hand niet om voor de moei­lijk­ste web­si­tes. Jij weet ten­slot­te wel­ke co­de de bes­te op­los­sing is voor het pro­bleem. Je ont­wik­kelt met ons ei­gen Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Kort­om, een uit­da­gen­de func­tie waar­in ini­ti­a­tief ne­men van­zelf­spre­kend is.

Lees meer over PHP webdeveloper

Benieuwd naar wie wij zijn?

dit zijn

wij

Vacatures
×