Mooi en functioneel webdesign

Webdesign

Responsive

Hoe gaat jul­lie web­si­te er straks uit­zien? Mis­schien heb je er al een beeld bij of laat je je ver­ras­sen. In het ont­werp­pro­ces gaan we niet al­leen aan de slag met het gra­fisch de­sign. We kij­ken ook naar usa­bi­li­ty, beeld­ge­bruik en tekst.

Look and feel

Een web­de­signweb­de­sign is meer dan al­leen een mooi plaat­je. On­ze web­de­sig­ners com­bi­ne­ren jul­lie huis­stijl en iden­ti­teit met de be­hoef­ten van jul­lie eind­ge­brui­ker. Zo ont­staat er een look en feel die aan­sluit bij zo­wel jul­lie ver­wach­tin­gen als die van jul­lie doel­groepdoel­groep. Dit gra­fisch ont­werp wer­ken on­ze web­de­sig­ners uit in ver­schil­len­de los­se ele­men­ten, zo­als de ho­me­pa­gi­na.

UX de­sign

Be­lang­rijk is dat ge­brui­kers straks mak­ke­lijk hun weg kun­nen vin­den op je web­si­teweb­si­te. Hier komt Meer we­ten over UX de­signUX de­sign om de hoek kij­ken. On­ze web­de­sig­ners ont­wer­pen let­ter­lijk de er­va­ring van de ge­brui­ker. Dat gaat ver­der dan al­leen een vi­su­eel plaat­je. We hou­den re­ke­ning met de per­for­man­ce, laad­tij­den, ge­bruik van con­tentcon­tent en per­so­na­li­sa­tie.

In­ter­ac­tief klik­mo­del

Een in­ter­ac­tief klik­mo­del ma­ken we na­dat het gra­fisch ont­werp en het UX de­sign goed­ge­keurd zijn. Het klik­mo­del lijkt al op een ech­te web­si­te. Je kunt na­me­lijk via het me­nu naar an­de­re pa­gi­na's na­vi­ge­ren, al­le ef­fec­ten, zo­als een mou­se-over ef­fect, zijn al zicht­baar en je ziet hoe de vorm­ge­ving zich aan­past aan ver­schil­len­de ap­pa­ra­ten.

Res­pon­si­ve de­sign

Al on­ze ont­wer­pen zijn res­pon­si­veres­pon­si­ve. Dat be­te­kent dat de lay-out zich au­to­ma­tisch aan­past naar het scherm­for­maat dat je op dat mo­ment ge­bruikt. Denk aan een smartpho­ne of een ta­blet. Uit sta­tis­tie­ken blijkt dat we steeds meer web­si­tesweb­si­tes be­zoe­ken op mo­bie­le ap­pa­ra­ten. Goog­le geeft daar­om voor­rang aan web­si­tes die op­ti­maal wor­den weer­ge­ge­ven op smartpho­nes. Bo­ven­dien maak je jouw be­zoe­ker heel blij met een res­pon­si­ve de­sign.

Beeld­ge­bruik

Je weet wat ze zeg­gen: een beeld zegt meer dan dui­zend woor­den. Beeld­ge­bruik en vi­deo­con­tent spe­len een steeds be­lang­rij­ke­re rol in de er­va­ring van web­si­te­be­zoe­kers. Net als bij de tek­sten be­pa­len we sa­men welk beeld­ma­te­ri­aal jul­lie al be­schik­baar heb­ben en wel­ke beel­den jul­lie nog wil­len toe­voe­gen. We be­pa­len de stijl en ad­vi­se­ren over fo­to­gra­fie. Wil je nieu­we beel­den la­ten schie­ten? Wij wer­ken sa­men met een vas­te fo­to­graaf.

Con­tent

Web­tek­sten zijn soms de eer­ste woor­den die je wis­selt met je doel­groep. Maak met­een van­af de start een goe­de in­druk met web­tek­stenweb­tek­sten die aan­slui­ten bij de be­le­vings­we­reld van je doel­groep. Wij schrij­ven goe­de, aan­spre­ken­de web­tek­sten vol­gens de laat­ste SEO-re­gels.