Wat is SEO?

Zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie (En­gels: search en­gi­ne op­ti­mi­za­ti­on of SEO) is een on­der­deel van zoek­ma­chi­ne­mar­ke­ting en kan wor­den ge­de­fi­ni­eerd als het ge­heel aan ac­ti­vi­tei­ten be­doeld om een web­pa­gi­na hoog te la­ten sco­ren in de or­ga­ni­sche zoek­re­sul­ta­ten van een zoek­ma­chi­ne, op de voor die web­pa­gi­na re­le­van­te tref­woor­den. Aan­ge­zien een ver­mel­ding in die or­ga­ni­sche re­sul­ta­ten gra­tis is, vor­men de­ze zoek­re­sul­ta­ten een in­te­res­sant al­ter­na­tief voor zoek­ma­chi­ne­ad­ver­te­ren. 

Zoeken binnen de kennisbank