Hoe werk je met sprints?

Voor het ont­wik­ke­len van een web­si­te, een in­tra­net of be­drijfs­soft­wa­re wer­ken we met sprints. Dit zijn kor­te pe­ri­o­des waar­voor we met el­kaar af­stem­men wat er in die pe­ri­o­de wordt ont­wik­keld. Na­dat een sprint be­haald is gaan we ver­der met de vol­gen­de sprint tot­dat de he­le web­si­te klaar is. Sa­men be­pa­len we hoe­veel sprints no­dig zijn. Waar­om we dat doen? Hier­door ver­de­len we de op­le­ve­ring van de web­si­te in be­hap­ba­re on­der­de­len en je weet dus ge­du­ren­de de ont­wik­ke­ling pre­cies waar je aan toe bent. Bo­ven­dien kun je al con­tent gaan in­voe­ren in de on­der­de­len die al klaar zijn, ter­wijl de ove­ri­ge on­der­de­len nog wor­den ont­wik­keld. Dat be­spaart veel tijd.

Zoeken binnen de kennisbank