Wat is WYSIWYG?

WY­SI­WYG is een acro­niem voor What You See Is What You Get of in het Ne­der­lands: Je krijgt wat je ziet. De term wordt ge­bruikt voor com­pu­ter­pro­gram­ma's en be­te­kent dat je di­rect op het beeld­scherm ziet hoe het re­sul­taat op pa­pier er­uit komt te zien, in­clu­sief al­le op­maak: vet, let­ter­af­me­ting, etc.

Zoeken binnen de kennisbank