Wij ontwerpen bedrijfssoftware die past bij jullie organisatie

software

design

maatwerk

Wij zijn on­ge­loof­lijk pixel­pre­cies. Over el­ke knop die wij ont­wer­pen is kri­tisch na­ge­dacht. Dat is niet voor niets. Over een pe­ri­o­de van 15 jaar heb­ben we al­le stap­pen uit­ge­dacht die het ge­bruik van be­drijfs­soft­wa­re mak­ke­lij­ker ma­ken.

Ge­bruiks­vrien­de­lijk

Bij het ont­wer­pen van jul­lie be­drijfs­soft­wa­rebe­drijfs­soft­wa­re fo­cus­sen we ons op de eind­ge­brui­ker. Al­le ken­nis over jul­lie be­drijfs­pro­ces stop­pen we in het de­sign, zo­dat el­ke klik be­te­ke­nis heeft. Het re­sul­taat is een de­sign dat lo­gisch aan­voelt en een­vou­dig in ge­bruik is.

Her­ken­baar

We ma­ken het de­sign op maat. Jul­lie huis­stijl­kleu­ren en lo­go ver­wer­ken we in het ont­werp.

Res­pon­si­ve

Ons uit­gangs­punt is een res­pon­si­veres­pon­si­ve ont­werp. Je kunt de be­drijfs­soft­wa­re ge­brui­ken op je mo­biel, ta­bletta­blet en pc. Geef ge­rust je voor­keurs­ap­pa­raat aan. Werk je veel met gra­fie­ken en zijn de­ze slecht zicht­baar op een smartpho­ne? Neem dan het de­sign voor je ta­blet of lap­top als hoofd­ont­werp. Wij den­ken graag met je mee.