Wat is een domeinregistratie?

Een do­mein­naam (of, af­ge­kort, 'do­mein') is een naam in het Do­main Na­me Sy­s­tem  (DNS), het naam­ge­vings­sys­teem op in­ter­netin­ter­net waar­mee net­wer­ken, com­pu­ters, web­ser­vers, mail­ser­vers en an­de­re toe­pas­sin­gen wor­den ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Zo­wel par­ti­cu­lie­re per­so­nen als be­drij­ven mo­gen een do­mein­naam re­gi­stre­ren.

Zoeken binnen de kennisbank