Kleine letters

Privacy

Kleine letters

Het on­der­staan­de pri­va­cy­be­leid is van toe­pas­sing op al­le si­te­be­zoe­ken, trans­ac­ties en over­een­kom­sten met Ca­pi­ca B.V., Cy­pres­baan 2, 2908 LT Ca­pel­le aan den IJs­sel.

Doel­ein­den van ge­bruik

Om je op­ti­maal van dienst te kun­nen zijn, is het no­dig dat Ca­pi­ca B.V. in be­paal­de ge­val­len je ge­ge­vens op­slaat. Ca­pi­ca B.V. ge­bruikt je per­soons­ge­ge­vens voor:

- de uit­voe­ring van over­een­kom­sten, trans­ac­ties en dien­sten;
- re­la­tie­be­heer;
- pro­duct- en dienst­ont­wik­ke­ling;
- het be­pa­len van stra­te­gie en be­leid;
- ver­zen­den van nieuws­brie­ven;
- zo no­dig het ach­ter­ha­len van on­recht­ma­ti­ge ge­dra­gin­gen met be­trek­king tot Ca­pi­ca B.V., haar re­la­ties en haar me­de­wer­kers.

Bij het be­zoe­ken van de web­si­teweb­si­te zul­len zon­der jouw toe­stem­ming geen per­soons­ge­ge­vens door ons wor­den ver­za­meld. Wij re­gi­stre­ren wel ge­ge­vens die geen per­soon­lij­ke in­for­ma­tie be­vat­ten. Dit om in­zicht te krij­gen in de wij­ze waar­op on­ze web­si­te wordt ge­bruikt.
Het kan voor­ko­men dat op be­paal­de de­len van on­ze web­si­te om per­soons­ge­ge­vens wordt ge­vraagd, bij­voor­beeld als je ge­bruik wilt ma­ken van een spe­ci­fie­ke dienst. De­ze in­for­ma­tie zal door ons uit­slui­tend wor­den ge­bruikt voor het om­schre­ven doel­ein­de.
In som­mi­ge ge­val­len wor­den je per­soons­ge­ge­vens ge­kop­peld aan een 'ac­count', om er voor te zor­gen dat je de­ze niet bij el­ke trans­ac­tie op­nieuw hoeft in te vul­len.
Bij het ver­zen­den van for­mu­lie­ren wordt ook het IP-adres ge­no­teerd. Dit om in voor­ko­men­de ge­val­len te kun­nen na­gaan of ten on­rech­te ge­bruik wordt ge­maakt van per­soons­ge­ge­vens.

Ver­strek­king aan der­den

Jouw per­soons­ge­ge­vens wor­den niet zon­der jouw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming ver­strekt aan der­den mits dit nood­za­ke­lijk is om een be­tref­fen­de over­een­komst uit te voe­ren, een be­paal­de dienst te ver­le­nen of wan­neer de wet dat ver­eist.

Ge­ge­vens­be­vei­li­ging

Ca­pi­ca B.V. maakt ge­bruik van zorg­vul­di­ge vei­lig­heids­pro­ce­du­res voor de be­scher­ming van de ver­werk­te ge­ge­vens, on­der meer om te voor­ko­men dat on­be­voeg­den zich on­be­doeld toe­gang kun­nen ver­schaf­fen tot de­ze ge­ge­vens.
Wij be­scher­men jouw ge­ge­vens met al­le mo­ge­lij­ke mid­de­len, maar van­we­ge het pu­blie­ke ka­rak­ter van in­ter­netin­ter­net kun­nen wij de vei­lig­heid van de over­dracht van in­for­ma­tie via in­ter­net niet al­tijd voor 100% ga­ran­de­ren.

Coo­kies

Op de­ze web­si­te ma­ken wij ge­bruik van coo­kies. Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die door een in­ter­net­pa­gi­na op een pc, ta­blet of mo­bie­le te­le­foon wor­den ge­plaatst. Er wor­den zo­wel func­ti­o­ne­le als niet-func­ti­o­ne­le coo­kies ge­plaatst. De vol­gen­de niet-func­ti­o­ne­le coo­kies wor­den door Ca­pi­ca.nl ge­plaatst:

Goog­le Ana­ly­tics

Goog­le Ana­ly­tics is een we­ba­na­ly­se-ser­vi­ce die wordt aan­ge­bo­den door Goog­leGoog­le Inc. Via de­ze coo­kies krij­gen wij in­za­ge in het web­si­te­be­zoek. Denk aan be­zoe­kers­aan­tal­len, po­pu­lai­re pa­gi­na's en on­der­wer­pen. Op de­ze ma­nier kun­nen wij de com­mu­ni­ca­tie be­ter af­stem­men op de be­hoef­ten van de web­si­te­be­zoe­kers. Wij kun­nen niet zien wie (wel­ke pc) de web­si­te be­zoekt. Goog­le kan dit als aan­bie­der van de dienst wel.

Links naar an­de­re web­si­tes

On­ze in­ter­net­pa­gi­na's be­vat­ten links naar an­de­re web­si­tesweb­si­tes. Ca­pi­ca B.V. is niet ver­ant­woor­de­lijk voor het pri­va­cy­be­leid van web­si­tes die niet on­der het be­heer van Ca­pi­ca B.V. val­len.

In­za­ge

Je mag Ca­pi­ca B.V. vra­gen om in­za­ge in de ge­ge­vens die van jou zijn op­ge­sla­gen. Ook kunt je Ca­pi­ca B.V. ver­zoe­ken de­ze ge­ge­vens te wij­zi­gen, aan te vul­len of te ver­wij­de­ren. Dit kun je doen door con­tact met ons op te ne­men via het In­za­ge per­soons­ge­ge­vense-mail­for­mu­lier.

In­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten

Al­le rech­ten, waar­on­der al­le in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten op al­le in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie op de web­si­te van Ca­pi­ca B.V. blij­ven te al­len tij­de voor­be­hou­den aan Ca­pi­ca B.V.. Ge­bruik is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Ca­pi­ca B.V..

Aan­spra­ke­lijk­heid

De tek­sten op de web­si­te van Ca­pi­ca B.V. zijn met gro­te zorg­vul­dig­heid sa­men­ge­steld. On­danks de con­stan­te zorg en aan­dacht voor de web­si­te geeft Ca­pi­ca B.V. geen ga­ran­ties voor de in­houd van de in­for­ma­tie en de ac­tu­a­li­teit en cor­rect­heid daar­van.

Ca­pi­ca B.V. is niet aan­spra­ke­lijk voor de even­tu­eel voor­ko­men­de fou­ten of on­juist­he­den dan wel voor de ge­vol­gen van het ge­bruik van de aan­ge­bo­den in­for­ma­tie.