Welke rol speelt je website in jullie online strategie?

Strategie & Concept

succesvol

Zon­der dui­de­lij­ke stra­te­gie is je web­si­te niet meer dan een plaat­je. Om je web­si­te on­der­deel te la­ten zijn van je on­li­ne stra­te­gie is het be­lang­rijk dat je weet wel­ke doe­len je wilt be­ha­len. Con­ver­sie, leads of naams­be­kend­heid? Wij ne­men je in dit pro­ces mee langs drie be­lang­rij­ke stap­pen. Het ad­vies­rap­port dat hier­uit volgt le­vert de in­put voor de ont­wik­ke­ling van jouw web­si­te.

Stel doe­len

Ie­de­re or­ga­ni­sa­tie stelt zich­zelf doe­len. Dat is niet an­ders bij het ont­wik­ke­len van een web­si­teweb­si­te. Hoe con­cre­ter je de­ze doe­len maakt, hoe be­ter je de re­sul­ta­ten kunt me­ten. Wil je meer leads ge­ne­re­ren? Be­kijk dan de mo­ge­lijk­he­den om men­sen te la­ten in­schrij­ven voor een nieuws­brief en meet het re­sul­taat. Wij hel­pen je bij het for­mu­le­ren van Wat zijn KPI's?KPI's en ge­ven ad­vies over de haal­baar­heid van jul­lie doe­len.

Be­paal je doel­groepdoel­groep en maak per­so­na's

Je hebt al een goed beeld van je doel­groep, maar ze­ker in de B2B-we­reld is zo'n doel­groep vaak breed. Wij bren­gen met Per­so­na's ma­kenper­so­na's in kaart welk ge­drag je doel­groep ver­toont en wat de doel­groep van jul­lie web­si­te ver­wacht.

Maak een con­tent­plan

De struc­tuur van je web­si­te be­paalt hoe be­zoe­kers je si­te er­va­ren. Is de struc­tuur ge­bruiks­vrien­de­lijk? Vin­den ze snel de in­for­ma­tie waar­naar ze op zoek zijn? Om de­ze struc­tuur in kaart te bren­gen door­lo­pen we sa­men twee fa­ses.

1. Con­tentCon­tent sor­te­ren

In de eer­ste fa­se gaan we aan de slag met het sor­te­ren van con­tent. We kij­ken naar jul­lie hui­di­ge tek­sten en fo­to's en naar de ge­wens­te con­tent. Be­denk goed wat je met de pa­gi­na's wilt be­rei­ken en wel­ke con­tent daar­bij past. In het con­tent­plancon­tent­plan ver­wer­ken we per pa­gi­na wel­ke con­tent waar komt. Bo­ven­dien ne­men we op wel­ke zoek­woor­den je gaat ge­brui­ken op de­ze pa­gi­na's en ge­ven we Meer we­ten over SEO?SEO-ad­vies (search en­gi­ne op­ti­mi­za­ti­on), zo­dat jul­lie web­si­te straks goed vind­baar is.

2. Si­te­map

Ten­slot­te ma­ken we Si­te­map op­stel­leneen si­te­map. Lei­dend hier­bij zijn de stra­te­giestra­te­gie, de doel­stel­lin­gen, doel­groep en het con­tent­plan. Een si­te­mapsi­te­map maakt na­vi­ge­ren door je web­si­te mak­ke­lij­ker. Na het op­stel­len van een si­te­map heb je een dui­de­lijk beeld van de op­bouw van je nieu­we web­si­te.