Voor als jullie plek hebben

Vacatures

Informatie

Met de appapp Va­ca­tu­resVa­ca­tu­res plaats je al­le in­ter­ne va­ca­tu­res op het in­tra­net, even­tu­eel in de ge­wens­te ca­te­go­rie. Me­de­wer­kers kun­nen via de app re­a­ge­ren op de va­ca­tu­reva­ca­tu­re. Sol­li­ci­ta­ties ko­men di­rect bin­nen bij de juis­te per­soon. Per va­ca­tu­re kan de sta­tus wor­den bij­ge­hou­den, zo­dat me­de­wer­kers kun­nen zien of de se­lec­tie­pro­ce­du­re al be­gon­nen is of dat de va­ca­tu­re al ver­vuld is.

Fil­te­ren van va­ca­tu­res

De uit­ge­brei­de fil­ter­func­tie bin­nen de app helpt me­de­wer­kers de ge­wens­te va­ca­tu­re te vin­den.

Maat­werk kop­pe­ling

Het is ook mo­ge­lijk om een kop­pe­ling te ma­ken naar jul­lie ex­ter­ne va­ca­tu­re­si­tes.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

va­ca­tu­res.jpg