Een goede samenwerking begint met het delen van kennis

Kennis delen

Digitaal

Hoe zorg je er­voor dat me­de­wer­kers hun ken­nis met el­kaar gaan de­len? En hoe voor­kom je dat ken­nis ver­lo­ren gaat als me­de­wer­kers uit dienst gaan. Ca­pi­ca In­tra­net is de juis­te om­ge­ving om ken­nis de­len te sti­mu­le­ren. En het is ook nog eens su­per een­vou­dig.

Me­de­wer­kers plaat­sen zelf blogs en be­rich­ten, re­a­ge­ren, de­len, stel­len el­kaar vra­gen en gaan met el­kaar in dis­cus­sie. De­ze mo­du­les on­der­steu­nen me­de­wer­kers bij het ver­sprei­den van hun ex­per­ti­se.

Blogs

Het schrij­ven van een blog is een per­soon­lij­ke ma­nier van ken­nis de­lenken­nis de­len. Deel je me­ning en er­va­ring en schets een beeld hoe jij je werkt be­leeft. Door blogs van di­rec­tie­le­den te plaat­sen breng je de vi­sie van jul­lie or­ga­ni­sa­tie on­der de aan­dacht. Vin­den me­de­wer­kers het moei­lijk om te schrij­ven? Laat me­de­wer­kers om de beurt een blog schrij­ven. 

Do­cu­men­ten

Drop­box, We­trans­fer en een Do­cu­ment Ma­na­ge­ment Sys­teem zijn over­bo­dig als je werkt met Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net. Ie­der­een slaat zijn do­cu­men­ten bin­nen het in­tra­net op en ver­trou­we­lij­ke do­cu­men­ten scherm je af. Maak ge­rust een nieu­we ver­sie van een do­cu­ment aan, want al­le ou­de ver­sies blij­ven al­tijd be­schik­baar. Dank­zij het ver­sie­num­mer weet je al­tijd wel­ke ver­sie de juis­te is.

1
1
1

Blog