Wat is een homepage?

Ope­nings­pa­gi­na of hoofd­pa­gi­na van een web­si­te. De ho­me­pa­ge biedt toe­gang tot de in­for­ma­tie van een web­si­te. De ho­me­pa­ge werd aan­van­ke­lijk ge­zien als een werk­omst­pa­gi­na met een aan­tal per­soon­lij­ke links. De­ze func­tie werd ech­ter steeds meer over­ge­no­men door de book­marks.  

Zoeken binnen de kennisbank