Wat is een PDF?

Een be­stands­for­maat van do­cu­men­ten dat ge­maakt wordt en be­ke­ken kan wor­den door de Ado­be Acro­bat Rea­der. Dit be­stands­for­maat werd ont­wik­keld in de hoop de for­ma­te­ring van do­cu­men­ten die op het In­ter­net wor­den ge­bruikt te stan­daar­di­se­ren. Een van de voor­de­len van het ge­bruikt van Acro­bat en PDF's is dat je snel do­cu­men­ten naar een col­le­ga of naar het he­le be­drijf kunt stu­ren zon­der her­schrij­ving of het le­ren van nieu­we ap­pli­ca­ties.  

Zoeken binnen de kennisbank