Wat is captcha?

Com­ple­te­ly Au­to­ma­ted Pu­blic Tu­ring-test to tell Com­pu­ters and Hu­mans Apart. Bij in­log­gen of ge­ge­vens ver­zen­den op in­ter­net krijg je een plaat­je te zien waar­in een let­ter­com­bi­na­tie staat af­ge­beeld. De let­ters zijn ver­vormd waar­door een mens ze wel kan le­zen, maar een com­pu­ter niet. Op de­ze ma­nier kun je voor­ko­men dat spam­mers ge­bruik­ma­ken van de on­li­ne
dien­sten. 
 

Zoeken binnen de kennisbank