Hulp nodig? In de app Feedback & Support vind je alles wat je nodig hebt.

Feedback & support

Informatie

De meest ge­stel­de vra­gen over het in­tra­net vin­den ge­brui­kers in de Feed­back & Sup­port app. Na­tuur­lijk kun je hier ook 'meest ge­stel­de vra­gen' over an­de­re on­der­wer­pen in kwijt.

In­tro­duc­tie­wi­zard

Nieu­we ge­brui­kers van het in­tra­net wor­den bij hun eer­ste be­zoek door het in­tra­net ge­loodst met een in­tro­duc­tie­wi­zard, die bij de­ze app hoort. In een aan­tal stap­pen komt de ge­brui­ker op de be­lang­rijk­ste plek­ken van het in­tra­net. Zo leert de ge­brui­ker hoe het in­tra­net werkt en waar wel­ke in­for­ma­tie te vin­den is. Van­uit de­ze app kan de ge­brui­ker de wi­zard al­tijd op­nieuw op­star­ten.

Ba­sis­ap­pli­ca­tie

Als je Ca­pi­ca in­tra­net af­neemt, krijg je al­tijd de ba­sis­ap­pli­ca­tie, die be­staat uit een per­soon­lijk dash­board met wid­gets, the­ma's en de apps Feed­back & Sup­port, Adres­boek, Nieuws en Durf te vra­gen.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

tour.jpg