'Waar kunnen wij je bij helpen?'

Support

helpdesk

Bij ons geen keu­ze­me­nu's of wacht­mu­ziek. Je krijgt ge­woon een per­soon aan de lijn, dat is veel leu­ker. Ons doel is om je di­rect ver­der te hel­pen. Lukt dat niet, dan plan­nen we jouw vraag­stuk zo snel mo­ge­lijk in.

On­ze suc­ces­ma­na­ger helpt je na op­le­ve­ring

Ge­du­ren­de de ont­wik­ke­ling van je web­si­teweb­si­te word je be­ge­leid door één van on­ze pro­ject­ma­na­gers. Maar hoe zit dat als je web­si­te li­ve is? Wij vin­den het be­lang­rijk dat je dan nog steeds door ons be­ge­leid wordt. De on­li­ne we­reld ver­an­dert en jij hebt wel iets an­ders aan je hoofd dan bij­hou­den wat er wij­zigt. On­ze suc­ces­ma­na­ger laat re­gel­ma­tig van zich ho­ren en houdt jou op de hoog­te van de laat­ste trends en re­gels. Na­tuur­lijk ver­telt hij di­rect wat dit voor jouw web­si­te be­te­kent en of hij het ver­stan­dig vindt om jouw web­si­te hier­op aan te pas­sen. Jij be­slist uit­ein­de­lijk zelf of je mee wilt gaan in de­ze ver­an­de­ring.

SLA af­spra­ken 

Bij de start van een pro­ject spre­ken we een Ser­vi­ce Le­vel Agree­ment (SLA) met je af waar­in we on­der an­de­re de be­schik­baar­heid van de web­si­te vast­leg­gen. We om­schrij­ven de es­ca­la­tie­ni­veaus en de ter­mij­nen waar­bin­nen we even­tu­e­le pro­ble­men voor je op­los­sen. Hel­de­re af­spra­ken, zo­dat ie­der­een weet waar hij aan toe is.

Exit re­ge­ling

Wil je over­stap­pen naar een an­de­re web­si­te­le­ve­ran­cier? Geen pro­bleem, in on­ze Lees on­ze exit­re­ge­lingexit­re­ge­ling staat pre­cies be­schre­ven hoe we za­ken heb­ben ge­re­geld bij een schei­ding.