Wat is usability?

usability

gebruiksvriendelijkheid

Usa­bi­li­ty van een web­si­te of on­li­ne ap­pli­ca­tie gaat over de ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid van de­ze om­ge­ving. Als een ge­brui­ker ge­mak­ke­lijk zijn of haar weg kan vin­den in de on­li­ne om­ge­ving en zijn of haar doe­len kan be­ha­len, sluit de usa­bi­li­ty van de web­si­te, het in­tra­net of de be­drijfs­soft­wa­re aan bij de ver­wach­ting van de ge­brui­ker en dus maakt dit de on­li­ne om­ge­ving ge­bruiks­vrien­de­lijk. 

Zoeken binnen de kennisbank