Van wens naar

werkelijkheid

Onze cases
Filter artikelen op
Intranet

Capica bouwt sociaal intranet voor Maasdelta

Won­ing­cor­po­ra­tie Maas­del­ta Groep maakt zich klaar voor de toe­komst en heeft ge­ko­zen voor het so­ci­aal in­tra­net van Ca­pi­ca. Het in­tra­net van Ca­pi­ca past het bes­te bij de me­de­wer­kers van Maas­del­ta en het gaat zor­gen voor ver­bin­ding en de juis­te in­for­ma­tie­stroom bin­nen de or­ga­ni­sa­tie.

Lees meer over Capica bouwt sociaal intranet voor Maasdelta
Website

Een nieuwe website voor evenementenlocatie Lommerrijk

On­langs ging de nieu­we web­si­te van eve­ne­men­ten­lo­ca­tie Lom­mer­rijk li­ve. Lom­mer­rijk is al 140 jaar een be­grip in Rot­ter­dam en om­stre­ken en is uit­ge­roe­pen tot bes­te con­gres­lo­ca­tie van het jaar. Ook voor be­drijfs­uit­jes en par­ti­cu­lie­re bij­een­kom­sten, zo­als brui­lof­ten en ba­by­showers ben je bij Lom­mer­rijk aan het juis­te adres. Be­zoe­kers van de web­si­te heb­ben dus ook uit­een­lo­pen­de be­hoef­tes.

Lees meer over Een nieuwe website voor evenementenlocatie Lommerrijk
Software

Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op

Ie­der jaar or­ga­ni­seert de Die­ren­be­scher­ming een lan­de­lij­ke col­lec­te­week in de week rond­om We­reld­die­ren­dag. Tij­dens de­ze col­lec­te­week gaan dui­zen­den col­lec­tan­ten op pad om geld op te ha­len voor de die­ren. Na­tuur­lijk vraagt dit ook het een en an­der op ad­mi­ni­stra­tief ge­bied.

Lees meer over Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op
Website

Website gemeente Rotterdam laat inwoners verduurzamen

De duur­za­me am­bi­ties van de ge­meen­te Rot­ter­dam gaan ver. Het stre­ven is om 2030 meer duur­za­me ener­gie op te wek­ken dan te ver­brui­ken. In 2050 wil de ge­meen­te zelfs ge­heel aard­gas­vrij zijn. Dat lukt al­leen door sa­men­wer­kings­ver­ban­den aan te gaan met on­der an­de­re cor­po­ra­ties, ban­ken, bouw- en ener­gie­we­reld. Eén van de ge­stel­de ge­za­men­lij­ke doe­len is om be­staan­de wo­nin­gen in Rot­ter­dam in een hoog tem­po te ver­duur­za­men.

Lees meer over Website gemeente Rotterdam laat inwoners verduurzamen
Website

Een nieuwe website voor adviesbureau T-MC

T-MC is al ruim 20 jaar hét ad­vies­bu­reau voor de or­ga­ni­sa­tie van mens en pro­ces, in een we­reld die voort­du­rend in be­we­ging is. Om hun doel­stel­lin­gen te (blij­ven) be­ha­len, heeft T-MC on­langs hun mis­sie en vi­sie aan­ge­scherpt. Dat heeft on­der an­de­re ge­leid tot een com­pleet ver­nieuw­de huis­stijl, in­clu­sief een nieu­we web­si­te.

Lees meer over Een nieuwe website voor adviesbureau T-MC
Website | www.b-elle.nl

B'Elle Magazine: online platform voor inspiratie

Op het on­li­ne plat­form B'El­le wor­den (za­ken)vrou­wen met pas­sie en lef in de spot­light ge­zet en met suc­ces. De af­ge­lo­pen twee jaar wer­den al meer dan 70 in­spi­re­ren­de vrou­wen in beeld ge­bracht. Maar de am­bi­tie van Jo­r­is­sa Neu­te­lings (Ini­ti­a­tor B'El­le) gaat veel ver­der, na­me­lijk door B'El­le uit te bou­wen tot een nog com­ple­ter di­gi­taal ma­ga­zi­ne. Een plat­form waar naast de in­ter­views ook ruim­te is voor an­de­re items die in­spi­ra­tie en in­for­ma­tie bie­den voor het suc­ces­vol za­ken­doen.

De 'klik' tus­sen B'El­le en Ca­pi­ca was er di­rect, ver­telt Mar­lé­ne, za­ken­vrouw en me­de-ei­ge­naar van Ca­pi­ca. We vroe­gen zo­wel Jo­r­is­sa als Mar­lé­ne hoe zij te­rug­kij­ken op dit pro­ject.

Lees meer over B'Elle Magazine: online platform voor inspiratie
Website | www.pdinl.com

Een responsive website voor Peter Dekker Installaties

De web­si­te van Pe­ter Dek­ker In­stal­la­ties (PDI), le­ve­ran­cier en in­stal­la­teur van scher­min­stal­la­ties, was toe aan een ver­nieu­wing. De ver­nieu­wing ging ver­der dan al­leen het de­sign. De si­te moest nog ge­bruiks­vrien­de­lij­ker en bo­ven­dien vol­le­dig res­pon­si­ve ge­maakt wor­den. De nieu­we web­si­te staat in­mid­dels on­li­ne.

Lees meer over Een responsive website voor Peter Dekker Installaties
Website | www.belgroup.nl

Corporate website en extranet Bel Groep vernieuwd

De web­si­te van de Bel Groep in Ne­der­land, be­kend van kaas­jes zo­als Bour­sin, Ba­by­bel en Leer­dam­mer, was toe aan ver­nieu­wing. De nieu­we si­te moest qua look & feel aan­slui­ten bij de in­ter­na­ti­o­na­le web­si­te van Bel Group en flexi­bel te be­he­ren zijn.

Lees meer over Corporate website en extranet Bel Groep vernieuwd