Wat is SEA?

On­der Search En­gi­ne Ad­ver­ti­sing wordt het te­gen be­ta­ling plaat­sen van ad­ver­ten­ties bo­ven en naast de na­tuur­lij­ke zoek­re­sul­ta­ten ver­staan. De ad­ver­ten­tie wordt ver­toond als een zoek­ma­chi­ne­ge­brui­ker een aan de ad­ver­ten­tie ge­kop­peld woord of woord­groep in­typt. De ad­ver­teer­der be­taalt al­leen voor de zoek­ma­chi­ne­ge­brui­kers die op een van zijn ad­ver­ten­ties klik­ken. De ad­ver­ten­ties ver­wij­zen naar een web­pa­gi­na van de ad­ver­teer­der. 

Zoeken binnen de kennisbank