Wat is zippen?

Zip­pen is een me­tho­de om wil­le­keu­ri­ge be­stan­den of com­bi­na­ties van be­stan­den te com­pri­me­ren. Het re­sul­taat is een zip-be­stand, dat qua om­vang klei­ner is als de ori­gi­ne­le be­stan­den en zo­doen­de snel­ler over een net­werk ver­zon­den kan wor­den. Elk zip-be­stand kan door un­zip­pen ge­de­com­pri­meerd wor­den, zo­dat de oor­spron­ke­lij­ke be­stan­den weer ver­schij­nen.  

Zoeken binnen de kennisbank