Hoe krijg je alle medewerkers aangesloten op het intranet?

Succesvol

adopteren

internet

Een in­tra­net is pas suc­ces­vol als al­le me­de­wer­kers zich thuis voe­len. Wij hel­pen jul­lie met de per­fec­te in­tra­ne­t­adop­tie. In een adop­tie­plan wer­ken we uit hoe je meer­waar­de cre­ëert voor me­de­wer­kers om te wer­ken van­af het plat­form. Het plan be­staat uit een aan­tal on­der­de­len.

Voor li­ve­gang

Be­denk voor­af hoe de komst van het (nieu­we) in­tra­netin­tra­net bin­nen de or­ga­ni­sa­tie be­kend wordt ge­maakt. In het adop­tie­plan be­schrij­ven we hoe je de komst van het in­tra­net on­der de me­de­wer­kers laat le­ven. Ook be­kij­ken we de hui­di­ge werk­pro­ces­sen en be­schrij­ven we hoe de­ze wor­den ge­ïn­te­greerd in het in­tra­net.

Am­bas­sa­deurs

Am­bas­sa­deurs zijn en­thou­si­ast over de komst van het in­tra­net. Zij ken­nen de ins en outs en hel­pen col­le­ga's met het ge­brui­ken van het plat­form. Wij ma­ken een pro­fiel van jul­lie bes­te am­bas­sa­deurs.

Re­dac­teu­ren

Wil je een dia­loog op gang bren­gen? Be­gin met een groep vas­te re­dac­teu­ren die re­gel­ma­tig nieuws plaat­sen. Maar wel­ke me­de­wer­kers zijn hier­voor ge­schikt? Wij stel­len een pro­fiel op van een re­dac­tie­lid en wer­ven de­ze me­de­wer­kers. Ui­ter­aard krij­gen ook zij een trai­ning.

De over­gang: van oud naar nieuw in­tra­net

Hoe de over­stap van het ou­de naar het nieu­we in­tra­net ver­loopt, hangt af van het hui­di­ge in­tra­net. Wat staat hier al­le­maal op? Wel­ke con­tentcon­tent gaat mee naar het nieu­we in­tra­net en wel­ke con­tent ver­valt? Blijft het hui­di­ge in­tra­net nog eni­ge tijd be­schik­baar naast het nieu­we? Wij ma­ken een ana­ly­se en ge­ven je ad­vies.

Li­ve­gang

Het mo­ment dat het in­tra­net li­ve gaat is een be­lang­rijk on­der­deel van een per­fec­te adop­tieadop­tie. Wij be­den­ken lu­die­ke ac­ties, zo­dat me­de­wer­kers niet om het in­tra­net heen kun­nen. Am­bas­sa­deurs spe­len op de­ze dag ook een gro­te rol.

Na de li­ve­gang

Am­bas­sa­deurs blij­ven hun en­thou­si­as­me over het in­tra­net over­bren­gen op col­le­ga's. Re­dac­teu­ren zor­gen voor goe­de con­tent. Maar hoe trek je de­ze lijn door? Tot drie maan­den na li­ve­gang heb­ben we we­ke­lijks con­tact. We ne­men door wat goed gaat en wat be­ter kan. Met on­ze tipstips kun je di­rect aan de slag om de adop­tie te ver­be­te­ren.

Tips voor een suc­ces­vol in­tra­net

Wil je jouw in­tra­net van­af de start suc­ces­vol la­ten zijn? Wij de­len on­ze be­vin­din­gen en er­va­rin­gen in het boek 'De weg naar een suc­ces­vol in­tra­net'. Be­stel ons boek over in­tra­net.Be­stel hier het boek Een boek vol tips om je in­tra­net el­ke dag suc­ces­vol­ler te ma­ken.