Alle mogelijkheden op een rij

Functionaliteiten

intranet

Voor het Ca­pi­ca In­tra­net bouw­den wij di­ver­se mo­du­les. Hier­on­der vind je al­le func­ti­o­na­li­tei­ten op een rij. Wel­ke func­ti­o­na­li­tei­ten pas­sen bij jouw or­ga­ni­sa­tie? Pick & mix. 

Eén centraal startpunt

Bin­nen Ca­pi­ca in­tra­net vin­den me­de­wer­kers al­les wat zij no­dig heb­ben om hun werk goed uit te voe­ren en sa­men te wer­ken. Om­dat niet ie­der­een de­zelf­de be­hoef­te heeft, heb­ben we bij het ont­wik­ke­len de tra­di­ti­o­ne­le hi­ë­rar­chi­sche struc­tuur los­ge­la­ten. Me­de­wer­kers krij­gen een ei­gen start­scherm, dat zij naar wens in kun­nen vul­len. Zo kie­zen zij al­leen de mo­du­les die pas­sen bij hun werk­zaam­he­den, zo­als een agen­da, blog of pro­ject­groep. Dit maakt het in­tra­net voor ie­de­re ge­brui­ker per­soon­lijk en re­le­vant.

Projecten

Projecten

Projecten

Projecten

Projecten

Samenwerken op intranet

Or­ga­ni­sa­ties ver­an­de­ren en de ma­nier van wer­ken ook. Het in­tra­net speelt hier­in een be­lang­rij­ke rol. Me­de­wer­kers kun­nen via het in­tra­net on­li­ne sa­men­wer­ken aan bij­voor­beeld pro­jec­ten. Je lo­ca­tie maakt niet uit, want het in­tra­net is al­tijd en over­al be­schik­baar.

Sa­men­wer­ken bin­nen Ca­pi­ca In­tra­net, kan on­der an­der via de vol­gen­de apps:

Projecten

Kennis delen op intranet

Via Ca­pi­ca In­tra­net deel je ken­nis bin­nen één on­li­ne om­ge­ving. Het kan gaan om ken­nis van­uit de or­ga­ni­sa­tie, maar ze­ker ook van­uit de me­de­wer­kers zelf. De­ze ken­nis is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk, en blijft dus niet lan­ger be­perkt tot bij­voor­beeld één spe­ci­fie­ke af­de­ling.

Ken­nis de­len via Ca­pi­ca In­tra­net kan on­der an­de­re via de vol­gen­de apps:

1
1
1

Blog

Sociale interactie via Intranet

Je kunt pas sp­re­ken van een so­ci­aal in­tra­net als er spra­ke is van so­ci­a­le in­ter­ac­tie. Het in­tra­net is niet al­leen een plek waar je iets kan ha­len, het is ook een plek waar je zelf waar­de toe kan voe­gen. Me­de­wer­kers gaan bin­nen het in­tra­net met el­kaar in ge­sprek, re­a­ge­ren op el­kaars be­rich­ten en plaat­sen op­roep­jes.

Dit kan on­der an­de­re via de vol­gen­de apps: 

Goed idee, ik begin alvast!
Danny Brouwer
25-09-2018 20:50

Goed idee, ik begin alvast!

Reageer

  • Erg goed!
Informatie delen via intranet

Op een suc­ces­vol in­tra­net vin­den me­de­wer­kers al­le in­for­ma­tie die zijn no­dig heb­ben om het werk goed uit te voe­ren. Dit kan gaan om bij­voor­beeld cor­po­ra­te nieuws, maar ook om hand­lei­din­gen, pro­ce­du­res en pro­to­col­len of HR in­for­ma­tie. 

In­for­ma­tie de­len via Ca­pi­ca In­tra­net kan on­der an­de­re via de vol­gen­de apps:

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk intranet

Voor het toe­voe­gen van nieu­we be­rich­ten heb­ben me­de­wer­kers geen toe­gang no­dig tot het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem. Toe­voe­gen en be­wer­ken doen me­de­wer­kers via de 'voor­zij­de' van Ca­pi­ca in­tra­net.

Door­dat de rech­ten per me­de­wer­ker of per groep in­stel­baar zijn, kun je in­stel­len wat me­de­wer­kers aan de 'voor­zij­de' kun­nen doen. Af­han­ke­lijk van je rol en de bij­be­ho­ren­de rech­ten kun je con­tent raad­ple­gen, plaat­sen en of wij­zi­gen en ver­wij­de­ren. 

De vol­gen­de apps zor­gen voor ex­tra ge­bruiks­ge­mak en hou­den het nog over­zich­te­lij­ker:

Startpagina

Nieuws

Beeldbank

Downloads

Prikbord

Projecten