Vergeet de koffieautomaat, bijpraten met al je collega's doe je online.

Sociale Interactie

communiceren

Meer­de­re ves­ti­gin­gen, wis­se­len­de werk­tij­den; je hebt soms min­der con­tact met je col­le­ga's dan je zou wil­len. Maak van je in­tra­net een so­ci­a­le ont­moe­tings­plaats. Uit ver­schil­len­de on­der­zoe­ken blijkt dat we on­li­ne de­zelf­de so­ci­a­le in­ter­ac­tie be­lang­rijk vin­den als of­fli­ne. Op Ca­pi­ca In­tra­net bren­gen we men­sen dich­ter bij el­kaar, zon­der dat zij daar­voor naar el­kaars bu­reau of kof­fie­ap­pa­raat hoe­ven te lo­pen.

Met de­ze mo­du­les deel je er­va­rin­gen, vraag je el­kaars me­ning en vraag je om hulp.

Re­a­ge­ren, vol­gen, waar­de­ren, tag­gen

Op het Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net is so­ci­a­le in­ter­ac­tiein­ter­ac­tie heel een­vou­dig.

  • Re­a­geer op be­rich­ten
  • Praat mee
  • Vul een ar­ti­kel aan met jouw ken­nis
  • Volg me­de­wer­kers
  • Geef waar­de­ring aan el­kaar
  • Tag en zie in een oog­op­slag al­le ge­re­la­teer­de be­rich­ten

Chat

Snel­le re­al­ti­me be­rich­ten ver­min­de­ren het e-mail­ver­keer. Praat een-op-een in de chat­ruim­te met col­le­ga's of start een groeps­ge­sprek.

#Durf te vra­gen

Bin­nen dit on­der­deel kun­nen me­de­wer­kers vra­gen stel­len, geen vraag is te gek. Col­le­ga's hel­pen el­kaar ver­der en de­len ken­nis met el­kaar door te re­a­ge­ren op de vra­gen.

Poll

Be­nieuwd naar de me­ning van col­le­ga's over een be­paald on­der­werp? Maak een poll aan. Me­de­wer­kers kun­nen via het start­ven­ster op het in­tra­net de vraag be­kij­ken en be­ant­woor­den. Heb­ben ze de vraag al be­ant­woord? Dan zien ze de tus­sen­stand van de poll op hun per­soon­lij­ke dash­board.