Wij houden je bedrijfsgegevens geheim

veiligheid

hosting

Er zijn ver­schil­len­de vei­lig­heids­gra­da­ties mo­ge­lijk bij het be­vei­li­gen van je be­drijfs­soft­wa­re. Wij ad­vi­se­ren welk be­vei­li­gings­ni­veau no­dig is. En heb­ben dit ook in­ge­bed in ons ei­gen werk­pro­ces.

Vei­lig­heids­gra­da­ties

Hoe ga je om met nieu­we en ou­de me­de­wer­kers? Mo­gen me­de­wer­kers ook thuis in­log­gen? Hoe streng ga je om met in­logco­des? Er zijn ver­schil­len­de vei­lig­heids­gra­da­ties mo­ge­lijk. Be­denk goed wat bij jul­lie pro­ces of in­for­ma­tie past. We zet­ten hier­on­der een aan­tal op­ties voor je op een rij:

  • Niet in­log­gen bui­ten jul­lie IP-adres;
  • Twee­staps­ve­ri­fi­ca­tie: je krijgt een sms of e-mail na het in­log­gen;
  • Wacht­woord ver­valt na 60 da­gen;
  • Na het meer­maals in­voe­ren van een ver­keerd wacht­woord blok­keert je ac­count voor 10 mi­nu­ten.
  • Een oud-me­de­wer­ker wordt au­to­ma­tisch ge­de­ac­ti­veerd.

Ge­schei­den rol­len

Bij het bou­wen van de be­drijfs­soft­wa­rebe­drijfs­soft­wa­re wer­ken wij met ge­schei­den rol­len. Wij wer­ken met een OTAP-straat. Dat staat voor Ont­wik­kelom­ge­ving, Testom­ge­ving, Ac­cep­ta­tie­om­ge­ving en Pro­duc­tie­om­ge­ving. Wij star­ten met het bou­wen van be­drijfs­soft­wa­re in een ont­wik­kelom­ge­ving en zet­ten het pro­duct steeds een ni­veau ho­ger, tot­dat het klaar is.

Wij wer­ken al­tijd met fic­tie­ve con­tent. Zo voor­ko­men we dat we jul­lie be­drijfs­ge­ge­vens on­ge­wild aan­pas­sen. Ma­ken jul­lie per on­ge­luk een fout­je. Geen pro­bleem. Door te wer­ken in de OTAP-straat gaat jul­lie be­drijfs­in­for­ma­tie niet ver­lo­ren.

Tes­ten

Wij vin­den jul­lie be­drijfs­in­for­ma­tie su­per­be­lang­rijk, daar­om la­ten wij on­ze pro­gram­ma­tuur om de zo­veel tijd uit­tes­ten door ethi­sche hac­kers.

Vei­lig hos­ten

Waar jij je be­drijfs­soft­wa­re wilt hos­ten is aan jul­lie. Je kunt er­voor kie­zen om het zelf te hos­ten, 'on pre­mi­se', of je zet de soft­wa­re bij ons in de cloud. Wij wer­ken sa­men met ISO ge­cer­ti­fi­ceer­de par­tij­en en on­ze ser­vers staan in Ne­der­land. En na­tuur­lijk zor­gen wij voor een re­gel­ma­ti­ge back-up van je be­drijfs­ge­ge­vens.