Wat is een FAQ?

Een FAQ of fre­quent­ly as­ked ques­ti­on is een do­cu­ment dat veel­ge­stel­de vra­gen op een be­paald ge­bied be­vat, met de bij­be­ho­ren­de ant­woor­den. In te­gen­stel­ling tot wat over het al­ge­meen wordt aan­ge­no­men zijn veel FAQ's geen be­gin­ners­hand­lei­din­gen. Vaak be­vat­ten FAQ's ook ant­woor­den op vra­gen van ge­vor­der­den. 

Zoeken binnen de kennisbank