Wat is resolutie?

Re­so­lu­tie is de norm voor het scherp­te­ni­veau van een beeld­scherm­weer­ga­ve of af­druk. Bij beeld­scher­men of mo­ni­tors wordt de re­so­lu­tie aan­ge­ge­ven in het aan­tal pixels per aan­tal lij­nen. Ook be­paalt de af­stand tus­sen twee pixels, de zo­ge­naam­de tri­ple of stri­pe pitch, de uit­ein­de­lij­ke re­so­lu­tie. Hoe meer pixels op een scherm of af­druk en hoe dich­ter de pixels bij el­kaar staan, hoe scher­per de uit­ein­de­lij­ke weer­ga­ve.  

Zoeken binnen de kennisbank