Wat is een IP adres?

Het net­werk­adres van een op in­ter­net aan­ge­slo­ten com­pu­ter. Het IP-adres wordt ge­bruikt om ge­ge­vens via in­ter­net van de zen­der naar de ont­van­ger te trans­por­te­ren. Een IP-adres be­staat uit vier ge­tal­len van el­kaar ge­schei­den door pun­ten, bij­voor­beeld 193.78.11.25. El­ke si­te heeft bo­ven­dien een naam, bij­voor­beeld www.ya­hoo.com. Een DNS ver­taalt de naam van een si­te in een bij­be­ho­rend IP-adres.  

Zoeken binnen de kennisbank